Disclaimer
2090
page-template-default,page,page-id-2090,qode-social-login-1.1.2,qode-restaurant-1.1.1,stockholm-core-1.0.9,select-theme-ver-5.1.6,ajax_fade,page_not_loaded,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

Disclaimer

Algemeen

Door het verkrijgen van toegang tot deze website gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer, en verklaart u daarvan kennis te hebben genomen, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn. Sacha van Leeuwen behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op deze site – inclusief de tekst van deze disclaimer – zonder voorafgaande kennisgeving met onmiddellijke ingang te wijzigen.

Aansprakelijkheid

Uiteraard besteedt Sacha van Leeuwen grote zorg en aandacht aan de samenstelling en de inhoud van deze website. Desalniettemin kanSacha van Leeuwen niet garanderen dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd volledig, juist en actueel is, dan wel deugdelijk en/of geschikt voor een bepaald doel.

De gebruiker van deze website dient zich te onthouden van iedere activiteit die het functioneren van deze website of de geboden informatie of onderliggende software kan beïnvloeden of in strijd is met enige wettelijke bepaling.

Websites en informatie van derden

Op deze website kan worden verwezen naar websites van derden, al dan niet via hyperlinks.Sacha van Leeuwen draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor dergelijke websites. Verwijzingen naar websites van derden zijn uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker, en daaruit kan niet worden afgeleid dat Sacha van Leeuwen die betreffende website en/of de producten en/of diensten die daarop worden beschreven en worden aangeboden, onderschrijft en/of goedkeurt.

Intellectuele en industriële eigendomsrechten

De intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de op de website gepresenteerde informatie zoals teksten, handelsmerken, grafisch materiaal, logo’s en fotografie berusten bijSacha van Leeuwen respectievelijk de relevante rechthebbende. Behoudens het downloaden en printen van de aangeboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van deze internetsite zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Sacha van Leeuwen aan derden te verstrekken, te veelvoudigen en/of te verspreiden.

Recht op inzage en wijziging gegevens

U kunt ons schriftelijk en/of per e-mail verzoeken te berichten of, en zo ja welke persoonsgegevens wij ten aanzien van u verwerken. Een dergelijk eerste verzoek om informatie wordt kosteloos verstrekt, aan vervolgverzoeken zijn (administratieve) kosten verbonden. Mocht de door ons verstrekte informatie onjuistheden bevatten, dan kunt u ons schriftelijk en/of per e-mail verzoeken om deze informatie te corrigeren en/of te schrappen. Sacha van Leeuwen zal u informeren of aan een dergelijk verzoek wordt voldaan.

Bij de verwerking van persoonsgegevens handelt Sacha van Leeuwen in overeenstemming met de eisen van Wet Bescherming Persoonsgegevens.