Leveringsvoorwaarden
1445
page-template-default,page,page-id-1445,qode-social-login-1.1.2,qode-restaurant-1.1.1,stockholm-core-2.1.4,select-theme-ver-8.8,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-6.5.0,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-2545

Leveringsvoorwaarden

Algemene Voorwaarden Sacha de Leeuw

 

Op alle transacties zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

 

Sacha (geboortenaam Sarah) de Leeuw

Nieuwe Uilenburgerstraat 44 b
1011 LS Amsterdam
Telnr. 06 411 83 761
BTW nummer: 170466656 B01

 

Artikel 1: Definities

Offerte: De in meer of mindere mate gespecificeerde werkzaamheden die Sacha de Leeuw voornemens is om ten behoeve van Opdrachtgever te verrichten, alsmede de begroting van de daaraan verbonden kosten.

Opdrachtgever: Degene die aan Sacha de Leeuw een opdracht verstrekt.

Sacha de Leeuw: Sacha de Leeuw is statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de Nieuwe Uilenburgerstraat 44 b te Amsterdam.

Overeenkomst: Overeenkomst: De overeenkomst tussen de Steentypograaf en Opdrachtgever. Werkzaamheden: Alle door Sacha de Leeuw ten behoeve van de Opdrachtgever te verlenen diensten.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Sacha de Leeuw en Opdrachtgever,

waaronder begrepen alle Werkzaamheden die de Steentypograaf verleent en in het bijzonder de diensten zoals in de Offerte

staan vermeld.

2.2 Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van alle bestuurders van Sacha de Leeuw

en alle personen die voor Sacha de Leeuw werkzaam zijn en/of door Sacha de Leeuw zijn ingeschakeld.

2.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Sacha de Leeuw wijst de toepasselijkheid van door Opdrachtgever gehanteerde algemene (inkoop-) voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.

 

Artikel 3- Garantie

3.1 Sacha de Leeuw zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

3.2 Sacha de Leeuw zal bij het verrichten van de Werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van Opdrachtgever in acht nemen. In het bijzonder draagt Sacha de Leeuw zorg voor geheimhouding van alle door Opdrachtgever in het kader van de Overeenkomst aan Sacha de Leeuw ter beschikking gestelde gegevens en informatie.

3.3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Sacha de Leeuw het recht om de Werkzaamheden door derden te laten verrichten.

 

Artikel 4 Offertes

4.1 Alle Offertes zijn geheel vrijblijvend en Sacha de Leeuw is slechts aan de Offerte gebonden indien de Offerte binnen veertien (14) dagen door Opdrachtgever is ondertekend en door Sacha de Leeuw is ontvangen. Sacha de Leeuw heeft het recht om de Offerte onverwijld na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

4.2 In het geval dat zich bij de uitvoering van de Overeenkomst afwijkingen ten opzichte van de Offerte voordoen, zal Sacha de Leeuw Opdrachtgever hieromtrent zo spoedig mogelijk informeren.

4.3 In het geval dat met het door Sacha de Leeuw aan Opdrachtgever gefactureerde bedrag het in de Offerte vermelde bedrag met een percentage van maximaal 10 % overschrijdt, geldt dat dergelijke overschrijding door partijen wordt aangemerkt als begrotingsrisico, welk risico voor rekening van Opdrachtgever komt.

 

Artikel 5 – Uitvoering van de Overeenkomst

5.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat – hetzij Sacha de Leeuw de door Opdrachtgever ondertekende Offerte retour heeft ontvangen – hetzij Sacha de Leeuw met instemming van Opdrachtgever met de uitvoering van de Werkzaamheden is begonnen.

5.2 Indien de aanvaarding – al dan niet op ondergeschikte punten – afwijkt van hetgeen in de Offerte staat vermeld, is Sacha de Leeuw daaraan niet gebonden en komt de overeenkomst niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Sacha de Leeuw schriftelijk anders aangeeft

5.3 In het geval dat Opdrachtgever de inhoud van de Overeenkomst wenst te wijzigen, dient Opdrachtgever de door hem/haar gewenste wijzigingen direct en schriftelijk aan Sacha de Leeuw mede te delen. De wijzigingen in de Overeenkomst dienen vervolgens schriftelijk door Sacha de Leeuw te worden aanvaard. Alle eventuele meerkosten als gevolg van dergelijke wijzigingen komen ten laste van Opdrachtgever.

5.4 Opdrachtgever zorgt er voor dat alle gegevens – waarvan Sacha de Leeuw aangeeft dat deze wenselijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk zijn – tijdig aan Sacha de Leeuw worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Sacha de Leeuw zijn verstrekt, heeft Sacha de Leeuw het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en de daaruit voortvloeiende kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

5.5 In het geval dat de Werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of op een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten.

5.6 Het niet voldoen aan de verwachting van Opdrachtgever ten aanzien van de door Sacha de Leeuw in opdracht van Opdrachtgever uitgevoerde Werkzaamheden geeft geen reden tot het kosteloos herzien van de Werkzaamheden en/of het verhalen van kosten voor opnieuw uitgevoerde Werkzaamheden door derden.

 

Artikel 6 – Contractsduur en uitvoeringstermijn

6.1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeenkomen.

 

Artikel 7 – Honorarium

7.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de Overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

7.2 Indien geen vast honorarium is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Sacha de Leeuw, geldende voor de periode waarin de Werkzaamheden zijn verricht.

7.3 Sacha de Leeuw is gerechtigd om eventuele prijswijzigingen van derden die zijn opgetreden nadat de Overeenkomst is gesloten met Opdrachtgever te verrekenen.

7.4 Sacha de Leeuw is tevens gerechtigd om het honorarium te verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden blijkt dat in redelijkheid niet van Sacha de Leeuw mag worden verwacht dat Sacha de Leeuw de overeengekomen Werkzaamheden tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium verricht.

 

Artikel 8 – Betaling

8.1 Opdrachtgever is verplicht om alle facturen van Sacha de Leeuw binnen veertien (14) dagen na dagtekening aan Sacha de Leeuw te voldoen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

8.2 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van veertien (14) dagen dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van het voldoen van het volledige bedrag.

8.3 Bij aanvang van de opdracht doet Opdrachtgever een aanbetaling van 30%. Afhankelijk van de omvang en tijdsduur van de opdracht voldoet Opdrachtgever de overige 70% periodiek (nader af te spreken). Na oplevering van materialen voldoet Opdrachtgever het laatste openstaande bedrag.

 

Artikel 9 – Intellectuele eigendom

9.1 De rechten van intellectuele eigendom op het werk, dat Sacha de Leeuw voor de Opdrachtgever ontwikkelt, liggen bij Sacha de Leeuw. Sacha de Leeuw verleent hiermee aan de Opdrachtgever bij voorbaat een exclusieve licentie voor de looptijd van deze Overeenkomst om het werk te gebruiken in de Landen, de periode en de media zoals omschreven in de Opdracht.

9.2 Indien en voorzover Sacha de Leeuw gebruikt maakt van de diensten van derden, dan liggen de eventuele intellectuele eigendomsrechten op hun prestaties bij deze derden. Sacha de Leeuw draagt er zorg voor dat in de afspraken die Sacha de Leeuw met deze derde partijen maakt, het gebruik van het werk in de Landen, de periode en de media zoals omschreven in de Opdracht, is inbegrepen.

 

Artikel 10 – Klachten

10.1 Klachten over de Werkzaamheden dienen door Opdrachtgever binnen acht (8) dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na voltooiing van de betreffende Werkzaamheden, schriftelijk aan Sacha de Leeuw te worden gemeld.

Dergelijke ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de door Opdrachtgever gestelde tekortkoming te bevatten, zodat Sacha de Leeuw in staat is adequaat te reageren.

10.2 Indien een klacht gegrond is, zal Sacha de Leeuw in de gelegenheid worden gesteld om de Werkzaamheden nog eens te verrichten. In het geval dat het alsnog verrichten van de Werkzaamheden naar objectieve maatstaven niet meer mogelijk is, zal Sacha de Leeuw slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12.

 

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

11.1 Gezien de aard van de Werkzaamheden en de subjectieve beoordelingsaspecten die bij de Werkzaamheden een rol spelen, is Sacha de Leeuw niet aansprakelijk voor enige schade die de Opdrachtgever lijdt als gevolg van een gedraging van Sacha de Leeuw in de nakoming van de Overeenkomst of anderszins, behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld. Gevolgschade, waaronder begrepen gederfde winst of geleden verliezen zal nimmer voor vergoeding in aanmerking komen.

11.2 In het geval dat Sacha de Leeuw aansprakelijk is voor door Opdrachtgever geleden schade, is de schade die Sacha de Leeuw gehouden is te vergoeden nooit meer dan de factuurwaarde van de Werkzaamheden, waarvan het gebrek oorzaak is geweest van de schade of – indien dit niet is vast te stellen – de factuurwaarde van de Werkzaamheden die Sacha de Leeuw op het tijdstip dat de schade veroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan ten behoeve van Opdrachtgever heeft uitgevoerd.

11.3 In het geval dat Sacha de Leeuw drukwerk ontwikkelt en begeleidt voor Opdrachtgever, is Opdrachtgever verplicht om proeven te controleren en te ondertekenen ter goedkeuring, alvorens de documenten daadwerkelijk gedrukt worden.

Eindverantwoordelijkheid druk- en zetfouten (waaronder taalcorrecties, gebruik en plaatsing logo’s, huisstijl, foto’s en ander beeldmateriaal, kleuren) ligt bij Opdrachtgever, en nadrukkelijk niet bij Sacha de Leeuw

11.4 Opdrachtgever vrijwaart Sacha de Leeuw ten aanzien van alle aanspraken van derden voor schade die verband houdt of voorvloeit uit de Overeenkomst. Een en ander laat de zorgplicht van de Sacha de Leeuw als bedoeld in artikel 3 onverlet.

11.5 De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit artikel vermeld, alsmede de vrijwaring als bedoeld in artikel 12.3 worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van ondergeschikten van Sacha de Leeuw en ieder ander van wiens hulp Sacha de Leeuw gebruik maakt bij de uitvoering van de Werkzaamheden.

11.6 De aansprakelijkheid voor de Werkzaamheden die Sacha de Leeuw aan een derde heeft opgedragen, is beperkt tot zover als de derde de Sacha de Leeuw effectief vrijwaart.

11.7 Sacha de Leeuw behoudt het recht de door de uitvoering van de Werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

11.8 Sacha de Leeuw is gerechtigd om al hetgeen door Sacha de Leeuw is vervaardigd te signeren en/of te gebruiken ter promotie van de eigen organisatie en dienstverlening.

 

Artikel 12 – Overmacht

12.1 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid op grond waarvan (verdere) nakoming van de Overeenkomst door Sacha de Leeuw redelijkerwijs niet kan worden verlangd. Hieronder wordt in elk geval – maar niet uitsluitend – verstaan

dataverlies als gevolg van computerstoring, virusinfectie of computervredebreuk door derden,

machinebreuk en andere calamiteiten die de bedrijfsvoering van Sacha de Leeuw verhinderen of beperken.

12.2 In het geval dat Sacha de Leeuw door overmacht wordt verhinderd de Werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te

voeren, heeft Sacha de Leeuw het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de Werkzaamheden op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze, zonder dat Sacha de Leeuw gehouden is om enige door Opdrachtgever geleden schade te vergoeden.

12.3 In het geval dat Sacha de Leeuw ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk aan haar verplichtingenjegens Opdrachtgever die voortvloeien uit de Overeenkomst heeft voldaan en ten behoeve van Opdrachtgever gedeeltelijk Werkzaamheden heeft verricht – en aan de reeds verrichtte Werkzaamheden zelfstandige waarde toekomt – is Sacha de Leeuw gerechtigd om de betreffende Werkzaamheden separaat te factureren. Opdrachtgever is alsdan gehouden de betreffende factuur Sacha de Leeuw te voldoen.

 

Artikel 13 – Vrijwaringen

13.1 Opdrachtgever vrijwaart Sacha de Leeuw voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.

13.2 Indien Opdrachtgever aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 14 – Geheimhouding

14.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

14.2 Indien Sacha de Leeuw – op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en Sacha de Leeuw zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkent of toegestaan recht van verschoning, dan is Sacha de Leeuw niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.

 

Artikel 15 – Beeindiging

15.1 Sacha de Leeuw en opdrachtgever zijn gerechtigd om de Overeenkomst, zonder ingebrekestelling en verplichting tot schadevergoeding, geheel of gedeeltelijk te beÎindigen, dan wel – naar eigen keuze – de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, indien:

  1. De wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard;
  2. De wederpartij surséance van betaling aanvraagt;
  3. De wederpartij overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf;
  4. De wederpartij onder curatele wordt gesteld of overlijdt; of
  5. De wederpartij niet voldoen aan enige wettelijke verplichting, dan wel enige verplichting die voortvloeit uit de Overeenkomst.

15.2 Sacha de Leeuw is in de in artikel 17.1 genoemde gevallen gerechtigd om het door Opdrachtgever aan Sacha de Leeuw verschuldigde honorarium terstond in zijn geheel op te eisen.

15.3 Opdrachtgever is verplicht om Sacha de Leeuw onmiddellijk te informeren indien zich een omstandigheid in de zin van artikel 15.1 voordoet. In het geval dat zich een omstandigheid in de zin van artikel 15.1 sub e. voordoet, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is enige schuld aan Opdrachtgever direct opeisbaar.

 

Artikel 16 – Overdracht en plichten

Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en plichten die voortvloeien uit de onder deze algemene voorwaarden gesloten Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Sacha de Leeuw.

 

Artikel 17 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

17.1 Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 oktober 2018.

17.2 In het geval dat enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Sacha de Leeuw en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde Sacha de Leeuw bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

17.3 De rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en Sacha de Leeuw wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen tussen Opdrachtgever en Sacha de Leeuw die naar aanleiding van of in verband met de Overeenkomst mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van ieder ander worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.­